Add Your Heading Text Here

Fremmøte, fravær og permisjoner

1. Fremmøte og fravær

Oslo Domkors medlemmer plikter å møte til alle korets prøver og opptredener i henhold til semester­plan. Oppmøteplikten innebærer at medlemmene skal være klare til å begynne prøven eller opp­tredenen til fastsatt tid.

Oppmøteplikten gjelder ikke ved gyldig fravær. Som gyldig fravær anses blant annet egen og nær­ståendes sykdom, pålagt arbeid, herunder skole, studier og militærtjeneste, ferie og prøver og opp­tredener med andre kor eller ensembler. Arbeid, ferier og aktiviteter med andre kor eller ensembler bør likevel så langt det lar seg gjøre legges utenom Oslo Domkors aktiviteter.

Ved mindre alvorlig sykdom, og der medlemmet er tilstrekkelig oppegående, bør medlemmet stille på prøver og følge med fra kirkebenkene.

Årsaken til fraværet skal oppgis, og beskjed skal gis så tidlig som mulig. Ved “akutt” fravær og for­sentkomming, herunder “akutt” bytte av gudstjenestesang, skal beskjed gis til kunstnerisk leder. Ved fremtidig, planlagt fravær, herunder bytte av gudstjenestesang, skal beskjed gis til daglig leder.

Fravær fra enkeltopptredener (som konserter og gudstjenester) som ikke anses som permisjoner eller sykdom, skal forhåndsgodkjennes av daglig og/eller kunstnerisk leder. Dersom et medlem er forhindret fra å stille på gudstjeneste­sang, skal vedkommende så langt det er mulig bytte internt i koret. Dersom internt bytte ikke er mulig, skal beskjed om dette gis til daglig og/eller kunstnerisk leder så raskt som mulig.

Den som har vært fraværende på prøver og opptredener, plikter å skaffe seg informasjon om hva som har blitt gjennomgått, eventuelle utleverte noter og praktiske og kunstneriske beskjeder.

Det enkelte medlem har en maksimal grense for fravær på 25 %, regnet av antall enkeltdager med koraktiviteter per semester. Grensen gjelder også for godkjent, gyldig fravær. Medlemmer som har passert eller som nærmer seg grensen, vil få skriftlig beskjed om dette.

2. Permisjoner

Medlemmene kan søke om permisjon fra enkeltprosjekter eller for lengre tidsrom på inntil ett år.

Søknader om permisjon sendes skriftlig til daglig leder, så snart som mulig og senest 2 måneder før permisjonen skal påbegynnes.

Søknader om permisjon skal begrunnes.

Den som har søkt om permisjon, kan kreve å få svar på søknaden innen 1 uke etter at søknaden ble mottatt.